/ 스위스국립은행(SNB)

스위스국립은행(SNB) 관리이사회(Governing Board)


Thomas J. Jordan토마스 요르단 (Thomas J. Jordan)

직책 : 총재
임기 : 2012/04 ~

Fritz Zurbrügg프리츠 취르브뤼에그 (Fritz Zurbrügg)

직책 : 부총재
임기 : 2015/07 ~

Andréa M. Maechler안드레아 미이클레르 (Andréa M. Maechler)

직책 : 정책 이사
임기 : 2015/07 ~
 

사진 출처 : Governing Board of Swiss National Bank